Algemene voorwaarden stamgast

Algemene voorwaarden stamgast

Versie 1 augustus 2014

Wineble is een platform (onder de naam “Het Stamcafé”) waar gebruikers (“Stamgasten”) tegen een vaste maandelijkse vergoeding hoge kortingen krijgen op de webshop producten. Daarnaast kunnen Stamgasten binnen een afgeschermde omgeving advertenties plaatsen met betrekking tot eigen producten, diensten en recepten. Wineble is geen partij bij de overeenkomst die tussen Stamgasten onderling tot stand komt. Stamgasten dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Op de overeenkomst tussen Wineble en de Stamgast, met betrekking tot het gebruik van het Stamcafé, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1: Algemene Voorwaarden
1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wineble en de Stamgast, zodat de rechten en verplichtingen van partijen mede worden bepaald door het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.
1.2   De tekst van de Algemene Voorwaarden wordt vooraf aan de Stamgast beschikbaar gesteld zodat de Stamgast deze op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
1.3   Wineble kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wineble raadt u dan ook aan ze regelmatig te lezen. 
Daarnaast gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van Wineble voor het gebruik van de Webshop.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, in dat geval geldt dat Algemene Leveringsvoorwaarden voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden vindt u 
hier.

Artikel 2: Gebruik van Het Stamcafé
2.1  Stamgasten verkrijgen door het aangaan van een Overeenkomst met Wineble toegang tot het Stamcafé en hebben het recht advertenties te plaatsen met betrekking tot eigen producten, diensten en recepten.
Gebruik van het Stamcafé is alleen toegestaan voor gebruikers vanaf 18 jaar.
2.2
  Advertenties die door een Stamgast in het Stamcafé worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:
a. De Advertenties mogen geen betrekking hebben op wijn gerelateerde producten of diensten;
b.  De Advertentie mag alleen in het Nederlands, Duits of in het Engels zijn opgesteld;
c. De Advertentie dient in overeenstemming te zijn met artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden.
d. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor partijen duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    de prijs inclusief belastingen;
    de eventuele kosten van aflevering;
    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert;
    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie​

2.3  Advertenties mogen niet misleidend of onjuist zijn. Het product of de dienst dat wordt aangeboden dient helder te worden beschreven in de titel en de begeleidende tekst. Indien gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.  Een advertentie mag geen boodschap bevatten die kan worden aangemerkt als zijnde discriminerend, pornografisch, beledigend, bedreigend of opruiend. Voorts mag een advertentie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Ten slotte mogen geen illegale of onrechtmatige producten/diensten worden aangeboden, of welke anderszins in strijd met de wet of goede zeden moet worden geacht. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.

Artikel 3: Misbruik
3.1   Indien een Stamgast van oordeel is dat een advertentie in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, dan kan hiervan melding worden gemaakt door een mail te sturen naar info@wineble.com

Artikel 4: Financiële bepalingen
4.1   De Stamgast is aan Wineble een maandelijkse vergoeding verschuldigd ter hoogte van € 4,95 (incl. BTW). Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wineble dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Stamgast de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.2   Ten aanzien van het aanbieden en verkopen van recepten geldt dat Wineble recht heeft op 20% van de hieruit voortvloeiende omzet. Dit percentage kan Wineble wijzigen indien de Stamgast de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.3   De (verkoop)prijs van producten en diensten wordt bepaald door de Stamgast, maar de Stamgast zal aan andere Stamgasten een korting verlenen van minimaal 10% op de oorspronkelijke (verkoop)prijs.
4.4   Wineble zal het Stamcafé zodanig inrichten dat Stamgasten aan Wineble betalen. Wineble zal de betalingen van de Stamgasten incasseren. De Stamgast verleent hierdoor aan Wineble het onherroepelijk recht om in naam van de Stamgast en met uitsluiting van de Stamgast de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomsten.
Aan de Stamgast worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Privacy
In het Privacybeleid van Wineble wordt beschreven hoe Wineble de persoonsgegevens van de Stamgasten verwerkt.
Het Privacybeleid vindt u 
hier.


Artikel 6: Intellectuele eigendom 
De Stamgast garandeert rechthebbende te zijn op hetgeen door hem binnen het Stamcafé wordt geplaatst.
De Stamgast vrijwaart Wineble tegen alle aanspraken ter zake en zal Wineble alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

Artikel 7: Garantie en vrijwaring
7.1   Stamgasten dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie in het Stamcafé plaatsen. Wineble voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie,
de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen,
de bevoegdheid van Stamgasten om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Stamgasten om producten te kopen of de diensten af te nemen. Wineble geeft daarover geen garantie.

7.2.  Wineble kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Stamgasten in het Stamcafé worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van de Stamgasten.  


7.3   De Stamgast is eindverantwoordelijk voor alle inhoudelijke zaken met betrekking tot hetgeen door hem geplaatst.
De Stamgast vrijwaart Wineble tegen alle aanspraken ter zake en zal Wineble alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

7.4    Iedere Stamgast vrijwaart Wineble voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,

b. het gebruik van via Het Stamcafé gekochte producten en recepten; en

c. het gebruik van via Het Stamcafé aangeboden diensten.

Artikel 8: Slotbepalingen
8.1   De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
8.2   De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) d.d. 11 april 1980 wordt uitgesloten.
8.3    Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.