Algemene leveringsvoorwaarden webshop

Algemene leveringsvoorwaarden webshop

Versie 1 augustus 2014

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webshop en gelden in aanvulling
op de Algemene Voorwaarden van Wineble.

1.2   Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, in dat geval geldt dat de
Algemene Leveringsvoorwaarden voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. De Overeenkomst
2.1   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door
de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2   Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wineble onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wineble is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3. Herroepingsrecht
3.1   Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

3.2   Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Wineble verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.3   Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
3.4   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Wineble bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant dient alsdan dit modelformulier in te vullen en aan Wineble te sturen via info@wineble.com, waarna Wineble contact opneemt met de klant en deze verder instrueert.
3.5   Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
3.6   Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Wineble dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3.7   Wineble kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 4. De prijs 
4.1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
4.2   In afwijking van het vorige lid kan Wineble producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wineble geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4.3   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.4   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wineble dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.5   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5. Betaling
5.1   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
5.2   De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wineble te melden.
5.3   In geval van wanbetaling van de klant heeft Wineble behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering en uitvoering
6.1   Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Wineble kenbaar heeft gemaakt.
6.2   Wineble zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.3   In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wineble het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.4   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wineble zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Wineble.

6.5   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wineble tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Opzegging
7.1   De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
7.2   De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.